CÔNG ĐOÀN
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN TP.HCM
(13/6/1996)

 Lịch sử:

Dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng Sản Việt Nam, kể từ ngày thành lập đến nay, Công đoàn Việt Nam luôn trung thành với lợi ích của công nhân và dân tộc, đã tổ chức, vận động công nhân, viên chức, lao động ( CNVCLĐ ) đi đầu trong sự nghiệp đấu tranh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động. Phát huy truyền thống tốt đẹp đó, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tiếp tục tổ chức, động viên CNVCLĐ đi đầu trong sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước nhằm mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh”.

 

Riêng Công đoàn Trường ĐH KHXH&NV TP.HCM được thành lập 13/6/1996, trong suốt 15 năm qua dưới sự lãnh đạo của Đảng, tổ chức Công đoàn các cấp trong Trường đã có sự phối hợp chặt chẽ với chính quyền và các đoàn thể khác, góp phần tích cực vào sự ổn định và phát triển của Nhà Trường; thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của nhà trường: đào tạo và nghiên cứu các ngành khoa học xã hội và nhân văn, đáp ứng nguồn nhân lực ở địa bàn TP.HCM và khu vực phía Nam trong thời kỳ đẩy mạnh Công nghiệp hoá – Hiện đại hoá đất nước.

 

Một số thành tích nổi bật Công đoàn Trường ĐHKHXH&NV đạt được kể từ ngày thành lập đến nay:

 


NHỮNG DANH HIỆU THI ĐUA VÀ HÌNH THỨC KHEN THƯỞNG ĐÃ ĐẠT ĐƯỢC

1. Những danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng thuộc hoạt động Công đoàn:

       1.1 Danh hiệu thi đua:

Năm

Danh hiệu thi đua

Số, ngày, tháng, năm của quyết định công nhận danh hiệu thi đua; cơ quan ban hành quyết định

Năm học 2005 – 2006

Công đoàn Cơ sở Vững mạnh Xuất sắc

Quyết định số 62/QĐ-CĐ-ĐHQG ký ngày 8/8/2006 của Ban Thường vụ Công đoàn Đại học Quốc gia TP.HCM.

Năm học 2006 – 2007

Công đoàn Cơ sở Vững mạnh Xuất sắc

Quyết định số 46/QĐ-CĐ-ĐHQG ký ngày 9/7/2007 của Ban Thường vụ Công đoàn Đại học Quốc gia TP.HCM.

Năm học 2007 – 2008

Công đoàn Cơ sở Vững mạnh Xuất sắc

Quyết định số 83/QĐ-CĐ-ĐHQG ký ngày 9/7/2008 của Ban Thường vụ Công đoàn Đại học Quốc gia TP.HCM

Năm học 2008 – 2009

Công đoàn Cơ sở Vững mạnh Xuất sắc

Quyết định số 62/QĐ-CĐ-ĐHQG ký ngày 30/6/2009 của Ban Thường vụ Công đoàn Đại học Quốc gia TP.HCM.

Năm học 2009 – 2010

Công đoàn Cơ sở Vững mạnh Xuất sắc

Quyết định số 97/QĐ-CĐ-ĐHQG ký ngày 8/10/2010 của Ban Thường vụ Công đoàn Đại học Quốc gia TP.HCM.

Năm học 2010 – 2011

Công đoàn Cơ sở Vững mạnh Xuất sắc

Quyết định số 71/QĐ-CĐ-ĐHQG ký ngày 7/7/2011 của Ban Thường vụ Công đoàn Đại học Quốc gia TP.HCM.

Năm học 2011 – 2012

Công đoàn Cơ sở Vững mạnh Xuất sắc

Quyết định số 62/QĐ-CĐ-ĐHQG ký ngày 26/6/2012 của Ban Thường vụ Công đoàn Đại học Quốc gia TP.HCM.

Năm học 2012 – 2013

Công đoàn Cơ sở Vững mạnh Xuất sắc

Quyết định số 115/QĐ-CĐ-ĐHQG ký ngày 10/7/2013 của Ban Thường vụ Công đoàn Đại học Quốc gia TP.HCM.

Năm học 2013 – 2014

Công đoàn Cơ sở Vững mạnh Xuất sắc

Quyết định số 91/QĐ-CĐ-ĐHQG ký ngày 24/6/2014 của Ban Thường vụ Công đoàn Đại học Quốc gia TP.HCM.

Năm học 2014 – 2015

Công đoàn Cơ sở Vững mạnh Xuất sắc

Quyết định số 84/QĐ-CĐ-ĐHQG ký ngày 18/6/2015 của Ban Thường vụ Công đoàn Đại học Quốc gia TP.HCM.

 

1.2 . Hình thức khen thưởng:

Năm

Hình thức khen thưởng

Số, ngày, tháng, năm của quyết định khen thưởng; cơ quan ban hành quyết định

Năm học 1997 - 1998

 

 Năm học 1998 – 1999

 Năm học 1999 – 2000

 

  Năm học 2000 – 2001

 

Năm học 2001 – 2002

Năm học 2002 – 2003

 

Năm học 2003 – 2004

- Bằng khen Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam

- Bằng khen Công đoàn ngành Giáo dục Việt Nam
- Bằng khen Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam

- Cờ Thi đua của Công đoàn ngành Giáo dục Việt Nam
- Bằng khen Công đoàn ngành Giáo dục Việt Nam

 

- Bằng khen Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam

 


- Cờ Thi đua của Công đoàn ngành Giáo dục Việt Nam
-Bằng khen Liên đoàn Lao động Thành phố HCM
- Cờ Thi đua của Liên đoàn Lao động Thành phố HCM

 

- Cờ Thi đua của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam

 

 

Năm  2004

Huân chương Lao động hạng Ba

Quyết định số 300/QĐ/CTN ký ngày 24/5/2004 của Chủ tịch nước Công hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam

Năm học 2005 – 2006

Bằng khen Công đoàn Giáo dục Việt Nam

Quyết định số 326/QĐ-KT-CĐN ký ngày 25/7/2006 của Ban Thường vụ Công đoàn Giáo dục Việt Nam.

Năm học 2006 – 2007

Bằng khen Công đoàn Giáo dục Việt Nam

Quyết định số 411/QĐ-KT-CĐN ký ngày 28/8/2007 của Ban Thường vụ Công đoàn Giáo dục Việt Nam.

Năm học 2007 – 2008

- Cờ Thi đua Công đoàn Cơ sở vững mạnh xuất sắc của Công đoàn ngành Giáo dục Việt Nam

- Cờ Thi đua Công đoàn Cơ sở vững mạnh xuất sắc của Liên đoàn Lao động thành phố HCM

- Quyết định số 356/QĐ-KT-CĐGD ký ngày 20/8/2008 của Ban Thường vụ Công đoàn Giáo dục Việt Nam

 

- Quyết định số 108/QĐKT-LĐLĐ ký ngày 15/9/2008 của Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động TP.HCM

Năm học 2008 – 2009

- Cờ Thi đua Công đoàn Cơ sở vững mạnh xuất sắc nhất của Liên đoàn Lao động TP.HCM

- Quyết định số 186/QĐKT-LĐLĐ ký ngày 14/9/2009 của Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động TP.HCM

 

Năm 2009

Tập thể Lao động Xuất sắc do Ủy ban nhân dân TP.HCM

- Cờ Thi đua của Ủy Ban Nhân dân TP.HCM

- Quyết định số 249/QĐ-UBND ký ngày 18/01/2010 của Chủ tịch Ủy Ban Nhân dân TP.HCM

- Quyết định số 248/QĐ-UBND ký ngày 18/01/2010 của Chủ tịch Ủy Ban Nhân dân TP.HCM

Năm học 2009 – 2010

- Bằng khen Công đoàn Giáo dục Việt Nam

 

-Cờ Thi đua Công đoàn Cơ sở vững mạnh xuất sắc của Liên đoàn Lao động thành phố HCM

- Quyết định số 459/QĐ-KT-CĐN ký ngày 23/8/2010 của Ban Thường vụ Công đoàn Giáo dục Việt Nam

- Quyết định số 237/QĐKT- LĐLĐ ký ngày 29/9/2010 của của Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động TP.HCM

Năm 2010

Bằng khen Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam

Quyết định số 567/QĐ-TLĐ ký ngày 16/5/2011 của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam

Năm học 2010 – 2011

- Cờ Thi đua CĐCS vững mạnh xuất sắc của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam

- Cờ Thi đua Công đoàn Cơ sở vững mạnh xuất sắc của Liên đoàn Lao động thành phố HCM

- Quyết định số 1160/QĐ-TLĐ ký ngày 27/9/2011 của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam

 

- Quyết định số 126/QĐKT-LĐLĐ ký ngày 22/9/2011 của Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động TP.HCM

Năm học 2011 – 2012

Cờ Thi đua Công đoàn Cơ sở vững mạnh xuất sắc của Liên đoàn Lao động thành phố HCM

Quyết định số 163/QĐKT-LĐLĐ ký ngày 3/10/2012 của Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động TP.HCM

Năm học 2012 – 2013

- Cờ Thi đua Xuất sắc của Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh Minh

- Bằng khen của Công đoàn Ngành Giáo dục Việt Nam

- Quyết định số 210/QĐKT-LĐLĐ ngày 8/10/2013 của BTV LĐLĐ TP.HCM

 

 

 

- Quyết định số 128/QĐKT-CĐN ngày 15/7/2013 của BTV CĐ GDVN

 

Năm học 2013 – 2014

- Bằng khen Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam;

 

- Cờ Thi đua CĐCS Trường học Xuất sắc của Công đoàn Giáo dục Việt Nam

- Quyết định số 1117/QĐ-TLĐ ngày 6/9/2014 của Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam

- Quyết định số 134/QĐKT-CĐN ngày 08/8/2014 của BTV CĐ GDVN

Năm học 2014 – 2015

- Cờ Thi đua Xuất sắc của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam

- Cờ Thi đua Công đoàn Cơ sở vững mạnh xuất sắc của Liên đoàn Lao động thành phố HCM

- Quyết định số 1318/QĐ-TLĐ ngày 21/9/2015 của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam

- Quyết định số 138/QĐKT-LĐLĐ ký ngày 10/9/2015 của Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động TP.HCM

 


Chức năng, nhiệm vụ:

Tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước và nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn. Giáo dục nâng cao trình độ chính trị, văn hóa, pháp luật, khoa học kỹ thuật, chuyên môn nghiệp vụ.


Kiểm tra, giám sát việc thi hành chế độ, chính sách, pháp luật, bảo đảm việc thực hiện quyền lợi của đoàn viên, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động. Đấu tranh ngăn chặn tiêu cực, tham nhũng và các tệ nạn xã hội. Phát hiện và tham gia giải quyết khiếu nại, tố cáo, giải quyết các tranh chấp lao động và thực hiện các quyền của Công đoàn cơ sở theo qui định của pháp luật.


Phối hợp với thủ trưởng hoặc người đứng đầu cơ quan, đơn vị tổ chức thực hiện Quy chế dân chủ, tổ chức hội nghị cán bộ, công chức cơ quan, đơn vị, cử đại diện tham gia các hội đồng xét và giải quyết các quyền lợi của đoàn viên, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động. Cùng với thủ trưởng hoặc người đứng đầu cơ quan, đon vị cải thiện điều kiện làm việc, chăm lo đời sống của CNVCLĐ, tổ chức các hoạt động xã hội, từ thiện trong CNVCLĐ.


Tổ chức vận động CNVCLĐ trong cơ quan, đơn vị thi đua yêu nước, thực hiện nghĩa vụ của cán bộ, công chức, viên chức, lao động tham gia quản lý cơ quan, đơn vị, cải tiến lề lối làm việc và thủ tục hành chính nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác.


Phát triển đoàn viên, xây dựng Công đoàn cơ sở vững mạnh.
 

  

  

-  

   

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.