Hướng dẫn Học tập, sinh hoạt chuyên đề năm 2015

 

         ĐẢNG ỦY ĐẠI HỌC QUỐC GIA             

TP. Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 01 năm 2014

TP. HỒ CHÍ MINH

BAN TUYÊN HUẤN

***

Số: 02 -HD/BTH

 

           ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

TP. Hồ Chí Minh, ngày 06  tháng 01 năm 2015

 

           

 

HƯỚNG DẪN

 Học tập, sinh hoạt chuyên đề năm 2015

“Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về trung thực, trách nhiệm; gắn bó với nhân dân; đoàn kết, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh”

 

Thực hiện Kế hoạch 01-KH/ĐU ngày 06 tháng 01 năm 2015 của Ban Thường vụ Đảng ủy ĐHQG-HCM; căn cứ hướng dẫn số 137-HD/BTGTW, ngày 03/12/2014 của Ban Tuyên giáo Trung ương về hướng dẫn thực hiện chuyên đề năm 2015 “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về trung thực, trách nhiệm; gắn bó với nhân dân; đoàn kết, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh”, Ban Tuyên huấn Đảng ủy ĐHQG-HCM xây dựng hướng dẫn học tập, sinh hoạt chuyên đề học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2015 như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU.

- Tiếp tục nâng cao nhận thức và tổ chức thực hiện làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách của Bác trong cán bộ, đảng viên, viên chức và sinh viên gắn với thực hiện chủ đề xuyên suốt của toàn khóa “Suốt đời phấn đấu cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, làm người công bộc, tận tụy, trung thành của nhân dân, đời tư trong sáng, cuộc sống riêng giản dị”.

- Cụ thể hóa nội dung chuyên đề năm 2015 phù hợp với tình hình và nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị gắn với triển khai thực hiện có hiệu quả các giải pháp sau kiểm điểm Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI); thúc đẩy việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, đưa nội dung học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trở thành nền nếp, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp; tổ chức tốt đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.

- Tiếp tục thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh “giữ gìn Đảng ta thật trong sạch, phải xứng đáng là người lãnh đạo, là người đầy tớ thật trung thành của nhân dân”; đẩy mạnh tuyên truyền chủ đề năm 2015 gắn với kỷ niệm những ngày lễ lớn trong năm. 

 

II. NỘI DUNG, CÁCH THỨC TỔ CHỨC HỌC TẬP

Chuyên đề năm 2015: “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về trung thực, trách nhiệm; gắn bó với nhân dân; đoàn kết, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh”

1. Thời gian thực hiện: Tổ chức học tập theo từng chủ đề trong sinh hoạt chi bộ định kỳ, bắt đầu từ tháng 02/2015.

2. Cách thức tiến hành:

- Cấp ủy các cấp quán triệt, tổ chức thảo luận sâu các nội dung của chuyên đề: phẩm chất “trung thực” và “trách nhiệm”; “gắn bó với nhân dân”; “đoàn kết, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh”; chú ý liên hệ các biểu hiện cụ thể trong công tác, sinh hoạt của mỗi tổ chức Đảng, cá nhân như: sự tận tụy, tâm huyết, trách nhiệm trong công việc; gần gũi quần chúng; chống các biểu hiện quan liêu, mệnh lệnh, cục bộ, lợi ích nhóm, …; xây dựng lối sống thẳng thắn, trung thực, chủ động, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm…; tôn trọng và thực hiện nghiêm nguyên tắc, Điều lệ Đảng; chính sách, Pháp luật của Nhà nước để xây dựng kế hoạch và đề ra các giải pháp thực hiện trong năm 2015 gắn với thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013, Nghị quyết Hội nghị Trung ương 9 về “Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước”; cũng như các chỉ thị, nghị quyết Đảng các cấp.

- Cấp ủy phối hợp với lãnh đạo đơn vị lựa chọn những vấn đề còn tồn tại, hạn chế có liên quan đến nội dung của chuyên đề năm 2015; những khuyết điểm, hạn chế sau kiểm điểm Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) để tập trung giải quyết dứt điểm.

- Sau quán triệt, học tập chuyên đề năm 2015 các tổ chức Đảng, đoàn thể , cán bộ, đảng viên liên hệ bản thân và đề ra phương hướng phấn đấu, làm theo; cuối năm chi bộ và cá nhân kiểm điểm, đánh giá trong phân tích chất lượng cơ sở Đảng và đảng viên.

- Định kỳ hằng quý hoặc 6 tháng đánh giá, rút kinh nghiệm việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; biểu dương những đảng viên thực hiện tốt, có cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả đồng thời chỉ rõ những hạn chế, tồn tại; xác định nhiệm vụ, giải pháp trong việc làm theo tấm gương đạo đức của Bác trong thời gian tiếp theo (thể hiện trong Nghị quyết của chi bộ). 

3. Tài liệu học tập:     

- Tài liệu học tập, nghiên cứu chuyên đề năm 2015 do Ban Tuyên giáo Trung ương biên soạn.

- Những mẩu chuyện về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

- Các tài liệu tham khảo.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

- Ban Tuyên huấn Đảng ủy, Bộ phận giúp việc Chỉ thị 03 có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện chủ đề năm 2015 “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về trung thực, trách nhiệm; gắn bó với nhân dân; đoàn kết, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh” tại các cơ sở Đảng; kịp thời phát hiện và chủ động phối hợp các đơn vị liên quan tuyên truyền, giới thiệu các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.    

- Cấp ủy các cơ sở Đảng xây dựng kế hoạch tổ chức quán triệt, học tập chuyên đề 2015 tại đơn vị; các chi bộ triển khai việc học tập và đưa nội dung học tập, làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh vào các kỳ sinh chi bộ;  tổ chức thảo luận và đăng kí phấn đấu, làm theo chủ đề năm 2015; đôn đốc, nhắc nhở, kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện tại chi bộ.     

Trên đây là Hướng dẫn chi bộ sinh hoạt theo chủ đề học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2015 của Ban Tuyên huấn Đảng ủy.

 

Nơi nhận:

- Ban Thường vụ Đảng ủy

- Ban Tuyên huấn Đảng ủy,

- Cấp ủy các cơ sở Đảng,

- Lưu BTH ĐU.

 

TRƯỞNG BAN

 

 

 

 

 

(đã ký)

Huỳnh Thành Đạt

 

 

 

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.