Kết luận của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tại buổi làm việc với Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn

Ngày 14 tháng 6 năm 2010, Văn phòng Chính phủ đã có Thông báo số 160/TB- VPCP về Ý kiến kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng tại buổi làm việc với Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam ngày 02 tháng 6 năm 2010.


KẾT LUẬN CỦA THỦ TƯỚNG NGUYỄN TẤN DŨNG TẠI BUỔI LÀM VIỆC VỚI ĐOÀN CHỦ TỊCH TỔNG LIÊN ĐOÀN

Ngày 14 tháng 6 năm 2010, Văn phòng Chính phủ đã có Thông báo số 160/TB- VPCP về Ý kiến kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng tại buổi làm việc với Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam ngày 02 tháng 6 năm 2010. Cụ thể như sau:

1. Bộ Văn hoá - Thể thao và Du lịch đã trình Chính phủ Đề án “Xây dựng đời sống văn hoá cho công nhân lao động ở các khu công nghiệp, khu chế xuất”, Chính phủ sẽ phê duyệt đề án này trong thời gian tới.

2. Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (Tổng LĐLĐVN) căn cứ vào kế hoạch phát triển Trường Đại học (ĐH) Công đoàn để lập dự án thành lập cơ sở 2 của Trường ĐH Công đoàn theo quy định, phù hợp với quy hoạch mạng lưới chung các trường đại học, cao đẳng, gửi Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) thẩm định, trình Thủ tướng Chính phủ.

3. Bộ Tài chính khẩn trương trình Thủ tướng Chính phủ dự thảo Nghị định thay thế Nghị định số 109/2007/NĐ-CP ngày 26.6.2007 của Chính phủ về chuyển doanh nghiệp (DN) 100% vốn nhà nước thành Cty cổ phần, trong đó quy định việc tổ chức công đoàn của DN cổ phần hoá mua cổ phần nhằm tham gia vào hội đồng quản trị để đại diện cho người lao động (NLĐ) trong DN cổ phần hoá. Công đoàn cơ sở (CĐCS) được dùng quỹ hợp pháp của tổ chức công đoàn hoặc là nguồn tiền do DN cổ phần hoá ủng hộ để mua cổ phần theo giá ưu đãi như NLĐ.

4. Bộ Nội vụ chủ trì, phối hợp với Tổng LĐLĐVN nghiên cứu ban hành thông tư hướng dẫn Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15.4.2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua - Khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua - Khen thưởng, trong đó có việc xét tặng thưởng huân chương Lao động cho công nhân, viên chức, lao động (CNVC-LĐ) có 5 bằng Lao động sáng tạo trở lên là một trong các điều kiện để xét tặng huân chương Lao động.

5. Bộ Nội vụ chủ trì, phối hợp Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐTBXH), Tổng LĐLĐVN và các cơ quan liên quan nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung Nghị định 14/2008/NĐ-CP ngày 4.2.2008 của Chính phủ quy định tổ chức cơ quan chuyên môn thuộc uỷ ban nhân dân (UBND) cấp huyện bảo đảm phù hợp với thực tiễn, đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước về lao động, giải quyết tranh chấp lao động và đình công trong các DN hoạt động trên địa bàn.

6. Để thực hiện kết luận số 23-KL/TW ngày 8.4.2008 của Bộ Chính trị về những công việc cần cụ thể hoá thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 khoá X về “Tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước”, Thủ tướng Chính phủ giao:

- Bộ LĐTBXH chủ trì, phối hợp với Bộ Xây dựng, Bộ GDĐT xây dựng chính sách phát triển dạy nghề, đổi mới hệ thống dạy nghề và nâng cao trình độ văn hoá cho công nhân, trình Thủ tướng Chính phủ;

- Bộ Nội vụ chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan nghiên cứu, dự thảo những định hướng chính của đề án ban hành khuôn khổ pháp lý để hình thành các tổ chức chính trị, chính trị - xã hội tại DN thuộc mọi thành phần kinh tế, trình Thủ tướng Chính phủ;

- Bộ Nội vụ chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành liên quan nghiên cứu sửa đổi, bổ sung Nghị định số 71/1998/NĐ-CP ngày 8.9.1998 của Chính phủ về xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ trong hoạt động của cơ quan; phối hợp với Tổng LĐLĐVN nghiên cứu ban hành thông tư thay thế thông tư liên tịch số 09/1998/TCCP-TLĐLĐVN, ngày 4.12.1998 về hướng dẫn tổ chức hội nghị cán bộ, công chức cơ quan phù hợp với quy định hiện hành; phối hợp với các bộ, ngành liên quan tổ chức sơ kết tình hình thực hiện Nghị định 87/2007/NĐ-CP, ngày 28.5.2007 của Chính phủ về xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ trong các Cty cổ phần, Cty trách nhiệm hữu hạn, trên cơ sở đó kiến nghị Chính phủ xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ trong các DN ngoài nhà nước;

- Bộ Nội vụ chủ trì, phối hợp với Ban Tổ chức Trung ương, các bộ, ngành, đoàn thể liên quan nghiên cứu chính sách đối với đội ngũ cán bộ Đảng, Công đoàn, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tại các DN.

7. Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính, Bộ LĐTBXH, Bộ GDĐT nghiên cứu việc hỗ trợ kinh phí hàng năm về đầu tư xây dựng cơ sở vật chất nhằm nâng cao năng lực cho các trường, trung tâm dạy nghề của hệ thống tổ chức công đoàn nhằm mục tiêu dạy nghề cho 1 triệu lao động trong giai đoạn 2010-2014 theo hướng lồng ghép vào Đề án “Đổi mới và phát triển dạy nghề đến năm 2020”, nâng cao chất lượng, đào tạo theo nhu cầu của DN và xã hội, phù hợp với năng lực của cơ sở đào tạo. Đề nghị Tổng LĐLĐVN nghiên cứu, rà soát năng lực của các cơ sở dạy nghề hiện có của hệ thống tổ chức công đoàn, xây dựng quy hoạch mạng lưới cơ sở dạy nghề để Chính phủ xem xét, hỗ trợ đầu tư.

8. Bộ LĐTBXH chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư xem xét đề nghị của Tổng LĐLĐVN về việc năm 2011 bố trí tăng thêm nguồn vốn phân bổ từ Quỹ Quốc gia giải quyết việc làm theo mức tăng chung. Trước mắt, Tổng LĐLĐVN sử dụng có hiệu quả nguồn vốn đã được bố trí.

Đề nghị Tổng LĐLĐVN tổng kết mô hình tổ chức và hoạt động của Quỹ trợ vốn cho NLĐ nghèo vay tự tạo việc làm (Quỹ CEP) và xây dựng đề án nhân rộng mô hình Quỹ CEP. Giao Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ LĐTBXH và các cơ quan liên quan xem xét cụ thể đề án, báo cáo Thủ tướng Chính phủ về việc hỗ trợ cho vay ưu đãi hoặc không tính lãi để nhân rộng mô hình tổ chức và hoạt động của quỹ này.

9. Bộ Xây dựng đẩy mạnh việc triển khai thực hiện các quyết định số 66/2009/QĐ-TTg và 67/2009/QĐ-TTg ban hành ngày 24.4.2009 của Thủ tướng Chính phủ về phát triển nhà ở cho CNLĐ ở các khu công nghiệp (KCN) và người có thu nhập thấp tại khu đô thị; nghiên cứu đề xuất bổ sung chính sách cho các DN sử dụng đông CNLĐ nằm ngoài KCN có quỹ đất để xây nhà ở cho công nhân.

- Bộ Xây dựng kiểm tra, rà soát việc phê duyệt quy hoạch các KCN, KCX đảm bảo yêu cầu: Các địa phương và chủ đầu tư các KCN, KCX phải có các giải pháp đồng bộ, trong đó có việc đáp ứng nhu cầu ở cho CN và NLĐ làm việc trong các KCN, KCX.

- Đồng ý cho LĐLĐ các tỉnh, thành phố lớn, trọng điểm, có điều kiện được làm chủ đầu tư bằng nguồn vốn không phải từ ngân sách nhà nước để xây dựng nhà ở cho CNLĐ trong KCN, KCX và NLĐ có thu nhập thấp.

10. Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ Xây dựng, Bộ Tài chính, Tổng LĐLĐVN xây dựng quy định cụ thể và cơ chế ưu đãi, khuyến khích các DN, các thành phần kinh tế đầu tư xây dựng nhà ở cùng các công trình công cộng (nhà trẻ, trường học, cơ sở khám - chữa bệnh...) phục vụ đời sống công nhân, NLĐ các KCN, KCX.

11. Bộ LĐTBXH chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành liên quan và Tổng LĐLĐVN, Liên minh Hợp tác xã Việt Nam, Phòng Công nghiệp và Thương mại Việt Nam khẩn trương xây dựng, ban hành và hướng dẫn thực hiện các chế độ, chính sách đối với NLĐ làm các nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm trong các DN thuộc các thành phần kinh tế.

12. Bộ LĐTBXH chủ trì, phối hợp với Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam, các bộ, ngành liên quan và Tổng LĐLĐVN nghiên cứu sửa đổi, bổ sung các quy định không còn phù hợp về chi trả chế độ BHXH cho NLĐ theo hướng NLĐ phải được hưởng đầy đủ quyền lợi khi họ đã thực hiện đầy đủ nghĩa vụ đóng BHXH cho người sử dụng lao động, nhất là khi NLĐ đủ điều kiện hưởng các chế độ BHXH chuyển đến nơi khác làm việc hoặc nghỉ việc; đề xuất các hình thức xử lý đối với các DN đã thu BHXH của NLĐ, nhưng không đóng cho BHXH Việt Nam.

13. Bộ LĐTBXH tăng cường chỉ đạo, thực hiện chức năng quản lý nhà nước đối với lao động là người nước ngoài đang làm việc tại Việt Nam; kiểm tra việc thuê, sử dụng lao động của các nhà thầu trên các công trình trọng điểm. Bộ LĐTBXH chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành liên quan khẩn trương rà soát, sửa đổi, bổ sung, ban hành cơ chế, chính sách về quản lý tiền lương, tiền thưởng trong các tập đoàn, TCty nhà nước, về tiền lương, tiền thưởng đối với người quản lý phần vốn nhà nước tại các DN có vốn nhà nước và tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra, giám sát việc thực hiện tại DN.

14. Bộ Nội vụ chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, cơ quan, đoàn thể liên quan khẩn trương ban hành quy chế quản lý về việc tổ chức tôn vinh, khen thưởng đối với các DN, trong đó cần quy định rõ những DN có vi phạm pháp luật, chính sách, chế độ đối với Nhà nước và NLĐ không được đề nghị xét tôn vinh, khen thưởng.

15. Bộ LĐTBXH chỉ đạo ngành LĐTBXH các cấp phối hợp với tổ chức công đoàn, các cơ quan cùng cấp liên quan tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện pháp luật, chế độ, chính sách tại DN; tiếp tục thực hiện tốt Chỉ thị số 22-CT/TW ngày 5.6.2008 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo việc xây dựng quan hệ lao động hài hoà, ổn định và tiến bộ trong DN.

16. Văn phòng Chính phủ có văn bản thông báo ý kiến của Thủ tướng Chính phủ đề nghị TAND Tối cao hướng dẫn toà án các cấp về quy trình xét xử các vụ kiện tranh chấp lao động và đòi nợ chế độ BHXH.

17. Đồng ý với đề nghị của Tổng LĐLĐVN về việc sửa chữa, nâng cấp trụ sở hiện tại thành Nhà bảo tàng Công nhân và Công đoàn Việt Nam và xây dựng mới trụ sở làm việc của cơ quan Tổng LĐLĐVN. Đề nghị Tổng LĐLĐVN xây dựng đề án, làm việc cụ thể với các bộ, ngành liên quan theo đúng quy định, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

18. Văn phòng Chính phủ chủ trì, phối hợp với Tổng LĐLĐVN duy trì làm việc định kỳ hằng năm giữa Thủ tướng Chính phủ với Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN theo “Quy chế về mối quan hệ công tác giữa Chính phủ và Tổng LĐLĐVN” ban hành kèm theo Quyết định số 04/2007/QĐ-TTg ngày 10.1.2007 của Thủ tướng Chính phủ.

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.