DANH SÁCH BAN CHẤP HÀNH CÔNG ĐOÀN TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHXH&NV TPHCM

QUA CÁC NHIỆM KỲ TỪ NGÀY THÀNH LẬP 13/6/1996 ĐẾN NAY

Ban Chấp hành Công đoàn Trường lâm thời Thành lập ngày 13/6/1996

 

 1. Đồng chí Vương Tường Vân                  Chủ tịch
 2. Đồng chí Nguyễn Thị Hỷ                        Phó chủ tịch
 3. Đồng chí Vũ Ngọc Miến                        Ủy viên BTV
 4. Đồng chí Đỗ Bình Định                          Ủy viên BCH
 5. Đồng chí Nguyễn Hữu Thành                 Ủy viên BCH
 6. Đồng chí Nguyễn Thị Ước                     Ủy viên BCH
 7. Đồng chí Nguyễn Hữu Ai                       Ủy viên BCH
 8. Đồng chí Kim Thị Dung                          Ủy viên BCH
 9. Đồng chí Nguyễn Thị Xuân Anh              Ủy viên BCH

 

Ban Chấp hành Công đoàn Trường nhiệm kỳ I (1997 – 2000)

 

Ban Chấp hành Công đoàn Trường nhiệm kỳ II (2000 – 2003)

 

 1. Đồng chí Ngô Quang Định                       Chủ tịch
 2. Đồng chí Trần Thị Thu Lương                  Phó Chủ tịch
 3. Đồng chí Đỗ Bình Định                            Ủy viên BTV
 4. Đồng chí Đào Minh Hồng                        Ủy viên BTV
 5. Đồng chí Ngô Kim Long                          Ủy viên BCH
 6. Đồng chí Phạm Văn Đồng                        Ủy viên BCH
 7. Đồng chí Phan Thanh Định                       Ủy viên BCH
 8. Đồng chí Trần Minh Việt                          Ủy viên BCH
 9. Đồng chí Kim Thị Dung                           Ủy viên BCH
 10. Đồng chí Nguyễn Thị Thật                       Ủy viên BCH
 11. Đồng chí Phạm Thị Hồng Hoa                  Ủy viên BCH
 12. Đồng chí Đào Minh Hồng                        Ủy viên BCH
 13. Đồng chí Phan Thanh Định                       Ủy viên BCH

 

Ban Chấp hành Công đoàn Trường nhiệm kỳ III (2003 – 2005)

 

 1. Đồng chí Ngô  Quang Định                      Chủ tịch
 2. Đồng chí Phan Thanh Định                       Phó Chủ Tịch
 3. Đồng chí Phạm Thị Hồng Hoa                  Ủy viên BTV
 4. Đồng chí Nguyễn Thị Thật                       Ủy viên BTV
 5. Đồng chí Trần Hùng                                 Ủy viên BTV
 6. Đồng chí Nguyễn Đức Quảng                  Ủy viên BCH
 7. Đồng chí Phạm Văn  Đồng                       Ủy viên BCH
 8. Đồng chí Nguyễn Đăng Nguyên               Ủy viên BCH
 9. Đồng chí Kim Thị Dung                           Ủy viên BCH
 10. Đồng chí Ngô Quang Ty                          Ủy viên BCH
 11. Đồng chí Bùi Thị Phương Chi                   Ủy viên BCH
 12. Đồng chí Ngô Thanh Thảo                       Ủy viên BCH
 13. Đồng chí Trần Tịnh Đức                          Ủy viên BCH
 14. Đồng chí Nguyễn Thanh Tuấn                  Ủy viên BCH
 15. Đồng chí Trần Thị Thu Lương                  Ủy viên BCH

 

 

Ban Chấp hành Công đoàn Trường nhiệm kỳ IV (2006 – 2008)

 

 1. Đồng chí Phan Thanh Định                       Chủ tịch
 2. Đồng chí Bùi Thị Phương Chi                   Phó chủ tịch
 3. Đồng chí Nguyễn Thị Thật                       Phó chủ tịch
 4. Đồng chí Vũ Văn Gầu                              Ủy viên BTV
 5. Đồng chí Ngô Ngọc Chi                          Ủy viên BTV
 6. Đồng chí Đào Ngọc Chương                   Ủy viên BCH
 7. Đồng chí Trần Thị Bích Liên                     Ủy viên BCH
 8. Đồng chí Ngô Quang Ty                          Ủy viên BCH
 9. Đồng chí Nguyễn Thu Cúc                       Ủy viên BCH
 10. Đồng chí Nguyễn Thị Lữ                          Ủy viên BCH
 11. Đồng chí Hồ Thị Minh Hồng                    Ủy viên BCH
 12. Đồng chí Cao Thị Huỳnh Hoa                  Ủy viên BCH
 13. Đồng chí Nguyễn Thị Bích Phượng           Ủy viên BCH
 14. Đồng chí Huỳnh Kim Tùng                       Ủy viên BCH
 15. Đồng chí Nguyễn Đức Quảng                  Ủy viên BCH

 

Ban Chấp hành Công đoàn Trường nhiệm kỳ V (2008 – 2010)

 

 1. Đồng chí Trần Thị Bích Liên                     Chủ tịch
 2. Đồng chí Nguyễn Thị Thật                       Phó Chủ tịch
 3. Đồng chí Vũ Văn Gầu                              Phó Chủ tịch
 4. Đồng chí Kim Thị Dung                           Ủy viên BTV
 5. Đồng chí Phan Thanh Định                       Ủy viên BTV
 6. Đồng chí Hoàng Hà                                 Ủy viên BCH
 7. Đồng chí Hồ Thị Minh Hồng                    Ủy viên BCH
 8. Đồng chí Hồ Quang Trinh                        Ủy viên BCH
 9. Đồng chí Ngô Ngọc Chi                          Ủy viên BCH
 10. Đồng chí Nguyễn Thị Kim Cương            Ủy viên BCH
 11. Đồng chí Nguyễn Thị Bích Hà                  Ủy viên BCH
 12. Đồng chí Hoàng Tố Uyên                        Ủy viên BCH
 13. Đồng chí Trần Cao Bội Ngọc                  Ủy viên BCH
 14. Đồng chí Đ/c Trần Thị Mỹ Loan               Ủy viên BCH
 15. Đồng chí Đ/c Hồ Ngọc Đoan Khương     Ủy viên BCH

Ban Chấp hành Công đoàn Trường nhiệm kỳ VI (2010 – 2012)

 

 1. Đồng chí Hoàng Hà                                 Chủ tịch
 2. Đồng chí Phạm Thị Hồng Hoa                  Phó Chủ tịch
 3. Đồng chí Huỳnh Thị Hồng Hạnh               Phó Chủ tịch
 4. Đồng chí Nguyễn Võ Hoàng Mai             Ủy viên BTV
 5. Đồng chí Trần Thị Mỹ Loan                     Ủy viên BTV
 6. Đồng chí Lê Thị Lan                                Ủy viên BCH
 7. Đồng chí Nguyễn Hồng Sinh                    Ủy viên BCH
 8. Đồng chí Phan Công Chinh                      Ủy viên BCH
 9. Đồng chí Hồ Quang Trinh                        Ủy viên BCH
 10. Đồng chí Hoàng Tố Uyên                        Ủy viên BCH
 11. Đồng chí Hà Thị Minh Thu                       Ủy viên BCH
 12. Đồng chí Vũ Toản                                   Ủy viên BCH
 13. Đồng chí Huỳnh Tuấn Khanh                   Ủy viên BCH
 14. Đồng chí Nguyễn Thanh Hải                    Ủy viên BCH
 15. Đồng chí Nguyễn Văn Việt                      Ủy viên BCH


Ban Chấp hành Công đoàn Trường nhiệm kỳ VII (2012 – 2017)

 1. Đồng chí Hoàng Hà                                 Chủ tịch
 2. Đồng chí Hồ Quang Trinh                        Phó Chủ tịch
 3. Đồng chí Huỳnh Thị Hồng Hạnh               Phó Chủ tịch
 4. Đồng chí Nguyễn Võ Hoàng Mai             Ủy viên BTV
 5. Đồng chí Trần Thị Mỹ Loan                     Ủy viên BTV
 6. Đồng chí Trần Nam                                 Ủy viên BCH
 7. Đồng chí Trần Nam Giao                        Ủy viên BCH
 8. Đồng chí Trần Anh Tiến                          Ủy viên BCH
 9. Đồng chí Nguyễn Ngọc Thơ                    Ủy viên BCH
 10. Đồng chí Hoàng Tố Uyên                        Ủy viên BCH
 11. Đồng chí Phạm Thị Thuỳ Trang                Ủy viên BCH
 12. Đồng chí Vũ Toản                                   Ủy viên BCH
 13. Đồng chí Huỳnh Tuấn Khanh                   Ủy viên BCH
 14. Đồng chí Nguyễn Thanh Huy                    Ủy viên BCH
 15. Đồng chí Nguyễn Thị Thuỳ Duyên             Ủy viên BCH


Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.